خدمات آماری

یکی از دغدغه های مدیران و صاحب نظران در مراحل مطالعات سازمانی، بخش آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات آماری می باشد. تحلیل آماری را می‌توان یکی از مراحل اساسی هر مطالعه‌ای دانست. هر مطالعه‌ای دارای چندین مرحله است که باید با دقت انجام گیرند. یکی از مراحل اساسی، دشوار و تخصصی انجام یک تحقیق قسمت تحلیل آماری است. در تحلیل آماری فرد با استفاده از سئوالات و فرضیه‌های موضوع مورد مطالعه و با استفاده از نرم افزاهای آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می‌پردازد. تحلیل آماری یک فرایند تخصصی است و فقط دانستن تعدادی فرمول آماری یا نرم افزار برای انجام یک تحلیل آماری کافی نمی‌باشد بلکه این کار باید توسط یک فرد مسلط به حوزه آماری انجام گیرد. در این راستا مدیران سنجش با هدف ارائه بهتر این بخش از پژوهش به مدیران و صاحبنظران اقدام به همکاری با متخصصان این حوزه کرده است. خدماتی که توسط کارشناسان ما در این راستا ارائه می شود بشرح ذیل می باشد :

– مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با LISREL

– مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با AMOS

– مدل ساختار و حداقل مجذورات جزیی با Smart PLS

– اقتصاد سنجی، سری زمانی و پنل دیتا EViews

– آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک با SPSS

– رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها با AHP-ANP

– شناسایی روابط درونی با دیمتل DEMATEL

– انتخاب گزینه بهینه با SAW-TOPSIS-VIKOR-PROMETHEE-SIR

– انواع تصمیم گیری چندمعیاره فازی FUZZY MCDM

در صورت تمایل با توجه به ساختار مطالعات شما و همچنین روش های آماری مورد استفاده (تحلیل آماری)، بخش روش شناسی تحقیق نیز بطور کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما می توانید با ثبت سفارش و ارسال مدل مفهومی، فرضیات و ترجیحاً طرح مطالعاتی خود از مشاوره و روش ارائه خدمات این مجموعه برای انجام بخش تحلیل آماری مطالعات خود آگاه شوید. شما می‌توانید با ثبت سفارش تحلیل آماری خود بقیه امور این حوزه از تحقیقات و مطالعات سازمانی و مدیریتی خود را به ما بسپارید