درباره ما

سایت علمی مدیران سنجش وب سایت شخصی است. فعالیت‌های علمی-پژوهشی سایت مدیران سنجش از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. فسلفه وجودی مدیران سنجش ارائه مطالب علمی به دانشجویان، محققین، مدیران و تصمیم‌گیران سازمانی است. در این راستا با برقراری ارتباط میان اساتید دانشگاه‌ها و خبرگان سازمان‌ها، پلی بین دانش تئوریک و دانش تجربی ایجاد کرده و شکاف عرصه علم و عمل را پر می‌کند. همچنین کوشش شده است تا رابطه میان اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی بویژه مدیریت را تسهیل نموده تا هرچه بیشتر دانشگاه‌هیان، سازمان ها و موسسات از دستاوردهای علمی و معتبر در انجام امور بهره ببرند. سایت علمی مدیران سنجش با هدف بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی پا به عرصه فضای مجازی نهاده است. سایت علمی مدیران سنجش ارائه دهند ابزار سنجش و پرسشنامه‌های استاندارد می‌باشد، تمامی ابزارهای سنجش علمی ارائه‌ شده و پرسشنامه‌ها کاملاً استاندارد و با پایایی و روایی ارائه می‌شود.