خدمات علمی و آموزشی مدیران سنجش

تست های تالیفی کتاب مدیریت منابع انسانی – دانشگاه علمی کاربردی

30,000 تومان

تست های تالیفی مرتبط با کتاب مدیریت منابع انسانی از منابع درسی دانشگاه علمی و کاربردی – شامل ۳۸۰ تست تالیفی به همراه پاسخنامه کلیدی

توضیحات

تست های تالیفی مرتبط با کتاب مدیریت منابع انسانی از منابع درسی دانشگاه علمی و کاربردی – شامل ۳۸۰ تست تالیفی به همراه پاسخنامه کلیدی